Anasayfaya Dön

General Information

VİZYON ( ÖZBAKIŞ )

2547 sayılı yüksek öğretim kanununun 58. maddesine göre döner sermaye işletmelerinin kurulmasında uygulanacak esaslara ilişkin yönetmelik gereği Üniversitemizin belirlediği kurallar çerçevesinde çağdaş, kendini geliştiren, yenilikleri yakından takip eden ve “en iyi hizmet zamanında verilen hizmettir” anlayışı ile hareket eden,

1 ) Akılcı, saygın kendine güvenen
2 ) Yapılan işe değer veren ve sorumluluk taşıyan
3 ) Hizmet üretmeye odaklanan
4 ) Açık ve etkin iletişin kuran
5 ) Topluma, çevreye ve etik değerlere saygılı
6 ) bir birim olarak, eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin hizmet ve faaliyetlerini çağdaş üniversiteler arasında en üst düzeye çıkarmak.

MİSYON ( ÖZGÖREV )

Tüm çalışanların haklarını koruyarak Üniversitenin “Eğitim-Öğretim”, “bilim ve araştırma” ve topluma hizmet” işlevlerini yerine getirmesi sürecinde katılımlı, ortak hedefli ve bütünleşik yönetim yaklaşımını benimseyerek en iyi hizmetin verilebilmesi için her türlü katkıda bulunmak. Çağdaş gelişmeleri izleyerek işletme içinde uygulamak ve işletmenin kalitesini arttırmak. Personelin görüş ve önerilerini dikkate alarak yönetime daha fazla katılımlarını sağlayan mekanizmaları geliştirmek. Kurum içi ve dışıiletişim süreçlerinin etkinliğini arttırarak tüm kurum ve kuruluşlarla güçlü ilişkiler kurmak. Kurumsal ve bireysel performansınesnel, geçerli ve güvenilir yöntemlere dayalı olarak değerlendirmek.

TEMEL DEĞERLER

1 ) Evrensellik
2 ) İnsan haklarına saygılı olma
3 ) Tutarlılık
4 ) Açıklık
5 ) Bilimsellik
6 ) Eşitçilik
7 ) Dil, din cinsiyet, ırk ayrımcılığı yapmadan hizmet sunmak
8 ) Çevreye duyarlılık
9 ) Adalet
10 ) Katılımcılık
11 ) Erişebilirlik
12 ) Yenilikçilik
13 ) Toplumculuk
14 ) Emeğe Saygı
15 ) Değişime Açıklık

12 Şubat 2010 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27491
YÖNETMELİK
Batman Üniversitesinden:
BATMAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Batman Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Batman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Batman Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Batman Üniversitesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve İşleyişine İlişkin Esaslar
Faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) İşletme; eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak; seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak,
b) Laboratuar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet-edevat, tesisat ve benzerlerinin üretim, bakım ve onarımını yapmak,
c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satımını yapmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak,
ç) Sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli malların standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak,
d) Bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak,
e) Danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz ve ölçümler yapmak,
f) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü yayın ve basım işlerini yapmak,
g) Sportif alanda bireysel ve takım olarak performans değerlendirmesi, psikolojik danışmanlık, diyet analiz ve kontrolü, antrenman planlaması, sporcu sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik hizmetlerde bulunmak.
Yönetim organları
MADDE 6 – (1) Üniversitenin Yönetim Kurulu, İşletmenin de Yönetim Kuruludur.
(2) Üniversite Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı ile dekanlar, yüksekokul müdürleri ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç kişi ve bir muhasebe yetkilisi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yürütme Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu adına faaliyetleri izler ve sonuçlandırır ve gerektiğinde Üniversite Yönetim Kuruluna rapor verir. Yürütme Kuruluna rektör yardımcısı başkanlık eder, en az üç kişiyle toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Harcama yetkilisi
MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürlerine devredebilir.
Sermaye limiti
MADDE 8 – (1) İşletmenin sermaye limiti 5.000,00.(beşbin) Türk Lirasıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Batman-Üniversitesi-Döner-Sermaye-İşletmesi-Yönetmeliği

Batman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

16.87 KB DOCX