Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

 

VİZYON ( ÖZBAKIŞ )

2547 sayılı yüksek öğretim kanununun 58. maddesine göre döner sermaye işletmelerinin kurulmasında uygulanacak esaslara ilişkin yönetmelik gereği Üniversitemizin belirlediği kurallar çerçevesinde çağdaş, kendini geliştiren, yenilikleri yakından takip eden ve “en iyi hizmet zamanında verilen hizmettir” anlayışı ile hareket eden,

1 ) Akılcı, saygın kendine güvenen
2 ) Yapılan işe değer veren ve sorumluluk taşıyan
3 ) Hizmet üretmeye odaklanan
4 ) Açık ve etkin iletişin kuran
5 ) Topluma, çevreye ve etik değerlere saygılı
6 ) bir birim olarak, eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin hizmet ve faaliyetlerini çağdaş üniversiteler arasında en üst düzeye çıkarmak.

MİSYON ( ÖZGÖREV )

Tüm çalışanların haklarını koruyarak Üniversitenin “Eğitim-Öğretim”, “bilim ve araştırma” ve topluma hizmet” işlevlerini yerine getirmesi sürecinde katılımlı, ortak hedefli ve bütünleşik yönetim yaklaşımını benimseyerek en iyi hizmetin verilebilmesi için her türlü katkıda bulunmak. Çağdaş gelişmeleri izleyerek işletme içinde uygulamak ve işletmenin kalitesini arttırmak. Personelin görüş ve önerilerini dikkate alarak yönetime daha fazla katılımlarını sağlayan mekanizmaları geliştirmek. Kurum içi ve dışıiletişim süreçlerinin etkinliğini arttırarak tüm kurum ve kuruluşlarla güçlü ilişkiler kurmak. Kurumsal ve bireysel performansınesnel, geçerli ve güvenilir yöntemlere dayalı olarak değerlendirmek.

TEMEL DEĞERLER

1 ) Evrensellik
2 ) İnsan haklarına saygılı olma
3 ) Tutarlılık
4 ) Açıklık
5 ) Bilimsellik
6 ) Eşitçilik
7 ) Dil, din cinsiyet, ırk ayrımcılığı yapmadan hizmet sunmak
8 ) Çevreye duyarlılık
9 ) Adalet
10 ) Katılımcılık
11 ) Erişebilirlik
12 ) Yenilikçilik
13 ) Toplumculuk
14 ) Emeğe Saygı
15 ) Değişime Açıklık

AMAÇ ve HEDEFLER

        

A- Müdürlüğümüz Amaç ve Hedefleri

StratejikAmaç1: Müdürlüğümüzün Üniversitemizdeki etkinliğinin arttırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanmasında daha etkin olunması.

Stratejik Hedef1.1: Müdürlüğümüz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını sağlamaya yönelik idari, teknolojik ve fiziki alt yapıyı oluşturmak ve güçlendirmek.

Faaliyet1.1.1: Birimimizde çalışan personelin ihtiyaç duyduğu bilgiye hızla ulaşıp en iyi şekilde yönlendirilmelerinin sağlanması için gerekli nitelikli personel ve fiziki ortamı sağlamak.

Faaliyet1.1.2: Bütçenin etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması için birimlerimize gerekli bilgi ve verileri sunmak, önerilerde bulunmak. Muhasebe hizmetlerini mali mevzuata uygun bir şekilde yürütmek.

StratejikAmaç2: Müdürlüğümüz Alt Birimlerine kalifiye, çalışkan personel kazandırılarak güçlendirilmesi.

StratejikHedef2.1: Müdürlüğümüzde çalışan personelin bilgi, beceri ve motivasyonlarını arttırmak.

 B- Diğer Hususlar

Müdürlüğümüzün amacı, temel politika ve önceliklerle belirlenen hedeflere ulaşmak olup, bu hedeflere ulaşmak için teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak birimlere gerekli bilgileri sağlamak ve Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösterecek akademik personele danışmanlık hizmeti vermektir.